Fraude

Fraudebeleid
der Kinderen omvat o.a. de dochterondernemingen der Kinderen Verzekeringen BV en der Kinderen Assuradeuren BV, (hierna noemen we ze samen: der Kinderen).

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie tussen der Kinderen en haar klanten.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat verzekeringsfraude hard moet worden aangepakt. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie. Dat willen wij natuurlijk voorkomen. Bijvoorbeeld door bij verzekeringsaanvragen te controleren met wie we zaken gaan doen en bij schadeclaims te kijken of deze terecht zijn.

Voorkom misverstanden
Weet u bij het aanvragen van een verzekering niet goed wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact op met ons of met uw adviseur. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding of welke informatie u aan der Kinderen moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Zo zorgen we samen dat misverstanden worden voorkomen.

Wat verstaan wij onder fraude?
der Kinderen ziet fraude als “het doelbewust benadelen van der Kinderen in het voordeel van de fraudeur of een derde persoon”. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan der Kinderen (bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering)
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd
 • Het veranderen van bedragen op nota’s
 • Meer declareren dan de daadwerkelijke schade
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal
 • Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was
 • Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven

Coördinator fraudebeheersing
der Kinderen zet indien nodig gekwalificeerde specialisten in die zich bezig houden met het voorkomen, opsporen en bestrijden van verzekeringsfraude. Bij der Kinderen werkt een coördinator fraudebeheersing.

Hoe spoort der Kinderen fraude op?
Wij gebruiken verschillende manieren om de waarheid te achterhalen en zo fraude op te sporen. Uiteraard houden wij ons aan hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Zo kunnen we bijvoorbeeld onderzoek (laten) doen naar iemands gedragingen of informatie (laten) verzamelen die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, beoordelen van het recht op schadevergoeding of bepalen van de omvang van de verzekeringsuitkering.

Daarbij kunnen ook persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden die op andere wijze en uit andere bronnen zijn verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit openbare bronnen zoals het kentekenregister van het RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet. Maar ook informatie verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen.

We kunnen informatie verzamelen door bijvoorbeeld technisch-, tactisch- en persoonlijk onderzoek uit te (laten) voeren. Denk hierbij onder andere aan het (laten) observeren of interviewen van personen, ongevalsanalyse, notacontrole, brand(technisch)onderzoek en onderzoek naar braaksporen. Ook maken we gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen, kunnen we informatie uitwisselen met andere verzekeringsmaatschappijen en wordt voorspellende software ingezet. Deze software maakt onderscheid tussen claims die direct worden goedgekeurd en claims die moeten worden onderzocht op eventuele fraude.

Een aantal onderzoeken voeren wij zelf uit, maar een aantal ook niet. Voor sommige onderzoeken schakelt der Kinderen externe onderzoeksbureaus in. Met deze onderzoeksbureaus zijn afspraken gemaakt. Zij dienen zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens.

Wat doet der Kinderen indien er sprake is van een vermoeden van fraude?
Zodra we voldoende feiten hebben verzameld om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen worden de betrokken personen hiervan op de hoogte gebracht. Dit kunnen we zelf doen, maar we kunnen ook een onderzoeksbureau vragen om dit doen. De betrokken persoon krijgt dan de gelegenheid aanvullende uitleg te verschaffen. Hierna bepalen we of we maatregelen treffen.

Welke maatregelen treft der Kinderen bij fraude?
Is er sprake van fraude? Dan nemen we maatregelen, zoals:

 • De schade niet vergoeden
 • De gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen
 • Alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen
 • In de toekomst geen contracten meer met desbetreffende persoon aangaan. Deze uitsluiting kunnen wij uitbreiden tot alle merken en bedrijfsonderdelen van der Kinderen;
 • Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in ons interne frauderegister
 • Melden van deze persoonsgegevens aan de Stichting CIS.
 • Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via stichting CIS. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hier over staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS: www.stichtingcis.nl.
 • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars
 • Aangifte bij de politie

Terugvorderen kosten
Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van €532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Daarnaast kunnen wij als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. €101,- in rekening worden gebracht. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens der Kinderen ook overige ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Meer informatie over SODA kunt u vinden op www.so-da.nl.

Doet der Kinderen aangifte bij de politie?
Wij doen aangifte als wij een fraude ontdekken of als wij op basis van vastgestelde feiten een ernstig vermoeden hebben van fraude.

Hoe informeren wij de fraudeur?
De fraudeur wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de maatregelen die wij getroffen hebben.

Fraude melden?
Als u het vermoeden hebt dat een verzekerde of een andere relatie van der Kinderen fraudeert, kunt u dat aan ons melden.
U kunt per email contact opnemen met ons: info@derkinderen.com
Indien u de informatie liever telefonisch wil verstrekken, dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 045-4058888.
Indien u liever anoniem een melding wil doen kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 7000.

Omdat het belangrijk is dat wij uw informatie aan het juiste dossier kunnen koppelen, vragen wij u om onderstaande informatie in de e-mail te vermelden:

 • schadenummer (indien bekend)
 • naam, adres, geboortedatum van de betrokken perso(o)n(en)
 • waar de fraude betrekking op heeft
 • hoe u aan de informatie gekomen bent
 • uw contactgegevens indien u bereid bent aanvullende informatie aan der Kinderen te verstrekken

Uw informatie komt op deze manier rechtstreeks onze coördinator fraudebeheersing terecht, die zorgvuldig met de informatie om zal gaan.